Supporting

SN NAME & DESIGNATION
1Shri. Anand Singh, SSS
2Shri. Sidh Kumar Yadav, SSS
3Shri. Mahavir Singh, SSS
4Shri. Ayodhya Prasad,  SSS
5Shri. Harshnath Yadav,  SSS
6Shri. Prem Shankar,  SSS
7Shri. Kripa Shankar Pandey,  SSS
8Shri. Sadaram, SSS
9Shri. Gajendra Singh, SSS
10Shri. Ashok Kumar, SSS
11Shri. Brijesh Sharma, SSS
12Shri. Devendra Kumar, SSS
13Shri. Kamal Singh, SSS
14Shri. Kripa Shankar Tiwari, SSS
15Shri. Naresh Kumar Chauhan, SSS
16Shri. Rakesh Kumar Sharma, SSS
17Shri. Ram Gopal, SSS
18Shri. Subash Chand Sharma, SSS
19Shri. Subodh Kumar Tyagi, SSS
20Shri. Sunil Kumar Sharma, SSS
21Shri, Vijay Shankar Pandey, SSS
22Shri, Yogendra Kumar Tyagi, SSS

Translate »