Supporting

SN NAME & DESIGNATION
1Shri. Anand Singh, SSS
2Shri. Sidh Kumar Yadav, SSS
3Shri. Mahavir Singh, SSS
4Shri. Ayodhya Prasad,  SSS
5Shri. Harshnath Yadav,  SSS
6Shri. Prem Shankar,  SSS
7Shri. Kripa Shankar Pandey,  SSS
8Shri. Sadaram, SSS
9Shri. Gajendra Singh, SSS
Translate »